محبوبه آزادی

درباره من

دکتر محبوبه آزادی
image

دانشیار گروه آموزشی متالوژی صنعتی @ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

فارغ التحصیل مقطع دکتری از دانشگاه تربیت مدرس در رشته مهندسی مواد، گرایش خوردگی، پوشش و مهندسی سطح. عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان، از بهمن ماه 93  ...

محقق گوگل

(1401/7/6)

استنادات

727

h-index

15

i10-index

26

مؤلفین همکار

20

اسکوپوس

(1401/7/6)

استنادات

502

مقالات

48

h-index

12

مؤلفین همکار

51

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1382-1386

کارشناسی مهندسی مواد- متالورژی صنعتی

شیراز

1386-1388

کارشناسی ارشد مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت از مواد

شیراز

1388-1392

دکتری مهندسی مواد- پوشش، خوردگی و مهندسی سطح

تربیت مدرس تهران

تجارب

1400

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه سمنان

1398-1400

مسئول امور پژوهش دانشکده

دانشگاه سمنان

1395-1398

مشاور فرهنگی دانشکده

دانشگاه سمنان

1395-1398

مشاور انجمن علمی دانشکده

دانشگاه سمنان

1395-1396

دبیر کانون شکوفایی و خلاقیت مرکز کارافرینی و نوآوری

دانشگاه سمنان

1393-1394

مشاور کانون عفاف و حجاب دانشگاه

دانشگاه سمنان

مهارت ها

تحلیل نتایج آزمون پراش پرتو ایکس

تحلیل آزمون های خوردگی

اولویت های پژوهشی

پوشش های لایه نازک

بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر تغییر رفتار الکتروشیمیایی مواد

بررسی خواص تریبولوژیکی نانوکامپوزیتها

بازدارنده های سبز

بررسی خواص پوشش های آلی و رنگ

بررسی خواص خوردگی و مکانیکی مواد

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Fabrication of heat-treated nano-clay-composite for improving high-cycle fatigue properties of AlSiCu aluminum alloy under stress-controlled fully-reversed bending loads
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF ME CHANICAL ENGINEERING SCIENCE(2021)
محمد جعفر شریفی, ^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی
اثر اضافه کردن ذرات تونر دورریز بر خواص تریبولوژی پوشش Ni-Pقبل و بعد از عملیات حرارتی
international journal of iron and steel society of iran(2021)
9511189006, ^حسین توکلی*, ^محبوبه آزادی
Effect of plasma nitriding on high-cycle fatigue properties and fracture behaviors of GJS700 nodular cast iron under cyclic bending loading
FATIGUE & FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS & STRUCTURES(2021)
محمد صادق اقارب پرست, محمد جمال خانی خامنه, ^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی, محمد مهدی هادی پناه, سعید روستایی
مطالعه اثرات روانکاری و عملیات حرارتی بر رفتار خستگی فرتینگ در نانوکامپوزیت پایه آلومینیوم
مهندسی مکانیک مدرس(2021)
محمد صادق اقارب پرست, هانیه ارو, ^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی
Comparing the Inhibition Efficiency of Two Bio-Inhibitors to Control the Corrosion Rate of Carbon Steel in Acidic Solutions
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry(2021)
9611492001, ^محبوبه آزادی*, ^مریم رسولی
The inhibition performance of quinoa seed on corrosion behavior of carbon steel in the HCl solution; theoretical and experimental evaluations
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2021)
9711492010, ^محبوبه آزادی*, نسیم حسنی, مهدی نیک عمل, ^مریم رسولی, محمدامین بیدی
An enhancement on corrosion resistance of low carbon steel by a novel bio-inhibitor (leech extract) in the H2SO4 solution
Surfaces and Interfaces(2021)
9611492001, ^محبوبه آزادی*, ^مریم رسولی
Infuence of Heat Treatment on High‑Cycle Fatigue and Fracture Behaviors of Piston Aluminum Alloy Under Fully‑Reversed Cyclic Bending
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL(2021)
سعید رضانژاد, ^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی
Comparing of High-Cycle Fatigue Lifetimes in Un-corroded and Corroded Piston Aluminum Alloys in Diesel Engine Applications
Archives of Foundry Engineering(2021)
^محمد آزادی*, هانیه ارو, ^محبوبه آزادی, محمد صادق اقارب پرست
تحلیل حساسیت متغیرهای عملیات حرارتی بر خواص آلیاژ آلومینیم سرسیلندر به روش رگرسیون
نشریه مهندسی متالورژی و مواد(2021)
9612821002, ^محمد آزادی, ^محبوبه آزادی*
Electrochemical Characteristics of Various Ni–P Composite Coatings in 0.6 M NaCl Solution
Transactions of the Indian Institute of Metals(2021)
^محبوبه آزادی*, ^حسین توکلی, 9511189006, 9511189002
Characterization of High-Cycle Bending Fatigue Behaviors for Piston Aluminum Matrix SiO2 Nano-composites in Comparison with Aluminum–Silicon Alloys
INTERNATIONAL JOURNAL OF METALCASTING(2021)
9511169021, ^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی
An investigation of corrosion behavior of Al–B4C nanocomposites in various corrosive solutions
INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH(2020)
9521189005, ^محبوبه آزادی*, ^امید میرزائی
Investigation of tribological and compressive behaviors of Al/SiO2 nanocomposites after T6 heat treatment
SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES(2020)
^محبوبه آزادی*, سعید رضانژاد, مهرداد ذوالفقاری, ^محمد آزادی
Influences of reinforcement and displacement rate on microstructure, mechanical properties and fracture behaviors of cylinder-head aluminum alloy
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS(2020)
کیانوش رشنو, محمد جعفر شریفی, ^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی
Electrochemical characterizations of epoxy coatings embedded by modified calcium carbonate particles
Progress in Color, Colorants and Coatings(2020)
^محبوبه آزادی*, مرتضی فردوسی هراق, محمدامین بیدی
Effects of manufacturing parameters on the corrosion behavior of Al–B4C nanocomposites
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS(2020)
9521189005, ^محبوبه آزادی*, ^امید میرزائی
A new green inhibitor for lowering the corrosion rate of carbon steel in 1 M HCl solution: Hyalomma tick extract
Materials Today Communications(2020)
9611492001, ^محبوبه آزادی*, ^مریم رسولی
اثر استفاده همزمان از نانوذرات دی اکسید سیلیسیوم و عملیات حرارتی بر عمر خستگی پرچرخه خمشی در آلیاژ آلومینیوم پیستون
مهندسی مکانیک مدرس(2020)
^محمد آزادی*, سعید رضانژاد, مهرداد ذوالفقاری, ^محبوبه آزادی
Effects of Ageing and Forging on Short-term Creep Behaviors of Inconel-713C Superalloy at 850 °C
IJE International Journal of Engineering(2020)
^محبوبه آزادی*, ^محمد آزادی, ^علیرضا حاجی علی محمدی
The Effect of Different Heat Treatment Procedures on Duplex Stainless Steel Microstructures and Electrochemical Properties
IRANIAN JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING(2020)
^محبوبه آزادی*, مرتضی فردوسی, حدیث شاهین
A Comparative Study on the Microstructure and Mechanical Properties of Al-Si-Cu/1wt %NCP Composites after T6 Heat Treatment
Mechanics of Advanced Composite Structures(2020)
9511184005, ^محبوبه آزادی*
Effects of toner particles addition on fabrication and characterizations of aluminum oxide layers
Surfaces and Interfaces(2020)
9611492011, ^محبوبه آزادی*, مریم شجاع بهاآبادی
Effect of SiO2 Nano-Particles Addition on Tribological and Electrochemical Behaviors of Ni–P–MoS2 Multi-Component Coatings after Heat Treatment
Surface Engineering and Applied Electrochemistry(2020)
9511189002, ^محبوبه آزادی*, ^حسین توکلی
An evaluation of tribological and mechanical properties of Al-Si-Cu alloy with nano-clay particles reinforcement
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF ME CHANICAL ENGINEERING SCIENCE(2019)
9511184005, ^محبوبه آزادی*
An evaluation of the effects of the N2/Ar gas flux ratio on various characteristics of TiC0.3N0.7 nano-structure coatings on the cold work tool steel by pulsed DC-PACVD
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY(2019)
9411189019, ^محبوبه آزادی*, شاهرخ آهنگرانی
Effects of Various Ageing Heat Treatments on Microstructural Features and Hardness of Piston Aluminum Alloy
IJE International Journal of Engineering(2019)
^محبوبه آزادی*, سعید رضا نژاد, مهرداد ذوالفقاری, ^محمد آزادی
The Effect of New Double Solution Heat Treatment on the High Manganese Hadfield Steel Properties
METALLOGRAPHY MICROSTRUCTURE AND ANALYSIS(2018)
^محبوبه آزادی*, علی میرانی پازوکی, محمد جواد علیا
Optimal Design Experiment of Ageing Time and Temperature in Inconel-713C Superalloy Based on Hardness Objective
Transactions of the Indian Institute of Metals(2018)
سما صفرلو, فاطمه لقمان, ^محبوبه آزادی*, ^محمد آزادی
A parametric study on mechanical properties of aluminum–silicon/ SiO2 nano-composites by a solid–liquid phase processing
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2018)
9411184003, ^محبوبه آزادی*, ^حسین توکلی
Effects of SiO2 nano-particles on tribological and mechanical properties of aluminum matrix composites by different dispersion methods
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2018)
^محبوبه آزادی*, 9511169021, 9512169006, ^محمد آزادی
Characterization of creep damage and lifetime in Inconel-713C nickel-based superalloy by stress-based, strain/strain rate-based and continuum damage mechanics models
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2018)
9611169007, 9512169006, ^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی
Effects of solutioning and ageing treatments on properties of Inconel-713C nickel-based superalloy under creep loading
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING(2018)
^محبوبه آزادی, آرمین مربوط, سما صفرلو, ^محمد آزادی*, مهدی شریعت, محمدحسن ریزی
Investigation of the Heat Treatment Effect on Microstructures and Phases of Inconel 713C Superalloy
International Journal of Engineering Transactions A: Basics(2017)
^محبوبه آزادی*, مصطفی ایزی, آرمین مربوط, ^محمد آزادی, محمد حسن ریزی
The Effect of the Chemical Composition and the Volume of Coated Carbonate Calcium on Epoxy Paint Properties
RUSSIAN JOURNAL OF APPLIED CHEMISTRY(2017)
^محبوبه آزادی*, محمدجواد علیا, 9111181028, ندا فاضلی سنگانی
Evaluation of high-temperature creep behavior in Inconel-713C nickel-based superalloy considering effects of stress levels
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING(2017)
^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی
Corrosion Failure Study in an Oil Cooler Heat Exchanger in Marine Diesel Engine
IJE International Journal of Engineering(2016)
^محبوبه آزادی, ^محمد آزادی*
بررسی تأثیر دمای عملیات حرارتی انحلال بر سختی و ریزساختار سوپرآلیاژ اینکونل 713
مهندسی متالورژی(2016)
مصطفی ایزی, ^محبوبه آزادی*, آرمین مربوط, محمدحسن ریزی, ^محمد آزادی
بهینه سازی دما و زمان انحلال در ابرهمبستۀ پایه نیکل پرخوران موتور براساس سختی به روش طراحی آزمایشها
تحقیقات موتور(2016)
^محمد آزادی*, 9111181005, 9111162028, ^محبوبه آزادی, ^علیرضا حاجی علی محمدی
Review on Titanium Nitride and Titanium Carbide Single and Multilayer Coatings Deposited by Plasma Assisted Chemical Vapor Deposition
IJE International Journal of Engineering(2016)
^محبوبه آزادی*, علیرضا صبور روح اقدم, شاهرخ آهنگرانی
Investigation of Aluminum Oxide Layers Characteristics in Phosphoric Acid/Toner Particle Bath
PHYSICS OF METALS AND METALLOGRAPHY(2021)
9611492011, ^محبوبه آزادی*, مریم شجاعی بهااباد
Using new bio-inhibitors to enhance the corrosion resistance of carbon steel in acidic solutions
2ⁿᵈ Global Webinar on Materials Science and Engineering(2021-11-06)
^محبوبه آزادی*
بررسی تأثیر دمای عملیات حرارتی بازپخت بر رفتار الکتروشیمیایی فولاد ابزار SPK 1/2080 در محیط حاوی 3/5 درصد وزنی کلرید سدیم
نوزدهمین کنگره ملی خوردگی(2021-05-18)
حانیه مبتکر, ^محبوبه آزادی*, ^امید میرزائی
ارزیابی رفتار خوردگی کامپوزیت زمینه آلومینیومی با تقویت کننده نانوذرات کاربید بور در محیط های اسیدی
نوزدهمین کنگره ملی خوردگی(2021-05-18)
9511182019, ^محبوبه آزادی*, محمد عرب
استفاده از یک بیو-بازدارنده جدید برای کاهش خوردگی فولاد کربنی در محیط اسید سولفوریک 1 مولار
نهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران (iMat 2020)(2020-11-10)
9711492010, ^محبوبه آزادی*, ^مریم رسولی
Pure fatigue and corrosion-fatigue behaviors of piston aluminum alloys after various immersion times
60th International Conference on Solidification and Crystallization of Metals(2020-09-28)
9711169025, ^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی, 9712169003
بررسی اثرات ذرات نانو، فرایند عملیات حرارتی و غلظت اسید بر نرخ خوردگی در آلیاژ آلومینیوم پیستون با استفاده از آنالیز رگرسیون
یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2020-02-18)
9711169025, 9712169003, ^محبوبه آزادی, ^محمد آزادی*
A comparison in tribological behaviors between Al-Si-silica and Al-Si-clay nanocomposites
7th International Biennial Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials(2019-09-01)
^محبوبه آزادی*
تحلیل حساسیت نرخ جابجایی و فرایند استحکام بخشی بر خواص مکانیکی کششی در آلیاژ آلومینیومی سرسیلندر موتور
چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا(2019-06-20)
9411167024, 9622169007, ^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی
برررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش نانوکامپوزیتی چند جزئی Ni-P-MoS2-SiO2 به روش الکترولس
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی(2018-10-09)
9511189002*, ^محبوبه آزادی, ^حسین توکلی
برررسی رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت زمینه آلومینیومی با تقویت کننده ذرات نانو خاک رس بعد از عملیات حرارتی رسوب سختی
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی(2018-10-09)
9511184005*, ^محبوبه آزادی
ارزیابی خواص الکتروشیمیایی نانو کامپوزیت Al-B4C در محلول آب دریا
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی(2018-10-09)
9521189005*, ^محبوبه آزادی, ^امید میرزائی
Effects of SiO2 nano-particles on tribological and mechanical properties of aluminum matrix composites by different dispersion methods
5th Iran International Aluminium Conference (IIAC2018)(2018-04-24)
^محبوبه آزادی, 9511169021, 9512169006, ^محمد آزادی
Investigation of Wear Properties of Aluminum Matrix Composites Reinforced with Silica Nano-particles Fabricated by the Stir Casting
5th Iran International Aluminium Conference (IIAC2018)(2018-04-24)
9411184003, ^محبوبه آزادی*, ^حسین توکلی
مطالعه تأثیر عملیات حرارتی حل سازی دو مرحله ای بر خواص فولاد هدفیلد با میزان منگنز بالا
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی(2017-10-28)
9111180030, ^محبوبه آزادی*
توسعه روش تجربی صحه گذاری نتایج شبیه سازی فرآیند آهنگری داغ در قالب بستۀ سوپر آلیاژ Inconel 713
چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی(2017-02-23)
^علیرضا حاجی علی محمدی, 9111162013, 9111162028, ^محمد آزادی, ^محبوبه آزادی
مطالعه تغییرات ساختاری، فازی و سختی سوپرآلیاژ اینکونل 713 با تغییر دما و زمان عملیات حرارتی
همین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2016-11-08)
مصطفی ایزی, ^محبوبه آزادی*, ^محمد آزادی, 9111162028, 9111162013
Study of Thermo-Mechanical Fatigue Behaviors in Light Alloys with and without Heat Treatments
3rd International Workshop on Thermo-Mechanical Fatigue(2016-04-27)
^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی
کاربرد پوشش ها در قطعات موتوری: بررسی پوشش های حائل حرارتی
نهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2016-02-17)
^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی
مقایسه رفتارمکانیکی پوششهای نازک تک لایه، چندجزئی و چندلایه سرامیکی از روش ترسیب شیمیایی از فاز بخار به کمک پلاسما
شانزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح(2016-02-17)
^محبوبه آزادی*, علیرضا صبور, شاهرخ آهنگرانی
کاربرد پوششها در قطعات موتوری: بررسی پوششهای مقاوم به سایش
نهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2016-02-16)
^محبوبه آزادی*, ^محمد آزادی
EIS study of the epoxy paint in two different corrosive environments with a new filler: rice husk ash
6th International Color and Coating Congress Proceeding, Institute for Color Science and Technology, Tehran, Iran,(2015-11-10)
^محبوبه آزادی, 9311184001
A short review on the Glancing angle deposition (GLAD) used for thin films as a new technique
The 6th International Color & Coating Congress(2015-11-09)
9311184001, ^محبوبه آزادی
بررسي تأثير تركيب گازي بر خواص مكانيكي و سايشي پوشش نانو ساختار كربونيتريد تيتانيم از روش PACVD
پيغمبريان مينا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت Al/nano-SiO2 به روش ريخته گري گردابي
ملائي مهدي(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر عمليات حرارتي بر خواص خستگي پر چرخه در آلياژ آلومينيوم_ سيليسيوم ، با و بدون ذرات نانو
رضا نژاد سعيد(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر افزودن ذرات نانو بر عمر خستگي پر چرخه خمشي در آلياژ آلومينيوم پيستون موتور
ذوالفقاري مهرداد(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص خوردگي كامپوزيت زمينه آلومينومي تقويت شده با نانو ذرات كاربيد بور
عرب محمد(تاریخ دفاع: 1398/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي و الكتروشيميايي پوشش نيكل ـ فسفر ـ دي سولفيد موليبدن تقويت شده با نانو ذرات سيليكا
امجدي ايرانق فرشته(تاریخ دفاع: 1397/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي و الكتروشيميايي پوشش نيكل ـ فسفر تقويت شده با ذرات تونر به روش الكترولس
حقيقت خواه سعيد(تاریخ دفاع: 1397/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه خواص خستگي پرچرخه در آلياژ آلومينيوم- سيليسيوم- مس سر سيلندر،تقويت شده با ذرات نانو رس
شريفي محمدجعفر(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي ريخته گري بر خواص مكانيكي كامپوزيت Al-Si-Cu/nano Clay
كمالي فهيمه(تاریخ دفاع: 1397/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي ريخته گري بر خواص مكانيكي كامپوزيت Al-Si-Cu/nano Clay
كمالي فهيمه(تاریخ دفاع: 1397/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و مقايسه تاثير بازدارندگي عصاره استخراج شده از كنه هيالوما و زالو بر خوردگي فولاد در محيط هاي اسيدي
بيدي محمدامين(تاریخ دفاع: 1398/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسيتاثير افزودن ذرات تونر بر خواص تريبولوژيكي و الكتروشيميايي پوشش اكسيد آلومينيم بر زير لايه آلومينويم ـ منگنز
نژادي پريا(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تاثير خوردگي بر عمر خستگي خمشي پر چرخه براي نانو كامپوزيت پايه آلومينيومي عمليات حرارتي شده در مقايسه با ماده پايه آلياژ آلومينيوم - سيلسيوم
ارو هانيه(تاریخ دفاع: 1399/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مكانيزم بازدارندگي دكسترين در فرايند اسيدشويي آلومينوم تجاري
جعفري بهنام ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير بازدارندگي بذر كينوا و لارو اوستروس اويس بر خوردگي فولاد كربني در محيط اسيدي
مبتكر حانيه(تاریخ دفاع: 1399/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تاثير عمليات حرارتي رسوب سختي بر عملكرد سايشي و الكتروشيميايي فولاد زنگ نزن custom450
پازوكي قوهه مليكا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير عمليات حرارتي كوئنچ مرحله اي بر ريز ساختار ، خواص مكانيكي و خوردگي فولاد D2
احمدي منيره ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير عمليات حرارتي كوئنچ مرحله اي بر ريز ساختار ، خواص مكانيكي و خوردگي فولاد D2
احمدي منيره ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير افزودن نانو ذرات آلومينا بر خواص خوردگي و تريبولوژيكي آلياژهاي برنج
معمار شايان ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير افزودن نانو ذرات آلومينا بر خواص خوردگي و تريبولوژيكي آلياژهاي برنج
معمار شايان ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغيير تركيب شيميايي حمام آندايزينگ بر خواص الكتروشيميايي و تريبولوژيكي اكسيد آلومينيوم
حسن پور جلال ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغيير تركيب شيميايي حمام آندايزينگ بر خواص الكتروشيميايي و تريبولوژيكي اكسيد آلومينيوم
حسن پور جلال ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت آلياژ w-Ni-Fe تقويت شده با ذرات آلومينا به روشsps و بررسي ريز ساختارو خواص خوردگي
حسن ابادي مصطفي ، مقطع : دكتري
ساخت آلياژ w-Ni-Fe تقويت شده با ذرات آلومينا به روشsps و بررسي ريز ساختارو خواص خوردگي
حسن ابادي مصطفي ، مقطع : دكتري
بررسي خواص خوردگي و سايشي پوشش اپوكسي با تقويت كننده نانوآلومينا و بازدارنده دايودو هيدروكسي كوينلاين
مطالعه خواص خوردگي پوشش اپوكسي همراه بازدارنده پاراستامول بر بستر آلومينيوم آندايز شده
مقایسه رفتارمکانیکی پوششهای نازک تک لایه، چندجزئی و چندلایه سرامیکی از روش ترسیب شیمیایی از فاز بخار به کمک پلاسما
(0)
^محبوبه آزادی*, علیرضا صبور, شاهرخ آهنگرانی
Production, Properties, and Applications of High Temperature Coatings
Production, Properties, and Applications of High Temperature Coatings
تکنیک های نوین ایجاد پوشش های نازک
تکنیک های نوین ایجاد پوشش های نازک
محلول حکاکی برای متالوگرافی سوپرالیاژ پایه نیکل اینکونل 713c
دانشگاه سمنان(2017-10-10)
بهبود عمر خستگی پرچرخه در آلیاژ آلومینیوم با استفاده از تقویت¬کننده نانو سیلیس به منظور استفاده در پیستون موتور
دانشگاه سمنان(2019-05-25)
ساخت و بهبود خواص سایشی نانوکامپوزیت زمینه الومینیومی همراه با تقویت کننده سیلیس به منظور استفاده در پیستون موتور
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی(2019-02-13)
فرایند عملیات حرارتی برای سوپرآلیاژ اینکونل 713 c با هدف بهبود سختی
دانشگاه سمنان(2017-09-06)
بهبود خواص مکانیکی و خستگی خمشی در آلیاژ آلومینیوم سرسیلندر با نانو ذرات خاک رس و عملیات حرارتی
دانشگاه سمنان(2019-10-09)
فرایند عملیات حرارتی برای آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم در پیستون موتور با هدف بهبود در عمر خستگی پرچرخه خمشی
دانشگاه سمنان(2020-07-27)
بهبود عمر خستگی پرچرخه در آلیاژ آلومینیوم با استفاده از تقویت کننده نانو سیلیس به منظور استفاده در پیستون موتور
دانشگاه سمنان و شرکت موتورسازی پویانیستانک(2019-06-25)
فرایند عملیات حرارتی برای آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم در پیستون موتور با هدف بهبود در عمر خستگی پرچرخه خمشی
دانشگاه سمنان و شرکت موتورسازی پویانیستانک(2019-07-28)
بهبود خواص مکانیکی و خستگی خمشی در آلیاژ آلومینیوم سرسیلندر با نانو ذرات خاک رس و عملیات حرارتی
دانشگاه سمنان(2019-10-09)
تاثیر روش ساخت و عملیات حرارتی بر رفتار خزشی یک سوپرآلیاژ پایه نیکل(مجری اول)
(2017-06-12)
بررسی رفتار خزش دما بالا در سوپرآلیاژ پایه نیکل IN713C با ارائه مدل تخمین عمر(مجری دوم)
(2016-12-05)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
جزوه درس اصول عملیات حرارتی- ساخت و تولید   (1070 بار دانلود)
جزوه درس آزمایشگاه حفاظت از مواد   (503 بار دانلود)
جزوه نهایی درس بازدارنده   (454 بار دانلود)
فصل 10- درس بازدارنده   (716 بار دانلود)
جزوه درس آزمایشگاه خوردگی و پوشش   (2263 بار دانلود)
فیلم مربوط به درس عملیات حرارتی   (521 بار دانلود)
جزوه درس آزمایشگاه عملیات حرارتی   (609 بار دانلود)
جزوه درس عملیات حرارتی   (1079 بار دانلود)
فصل نهم کتاب مهندسی خوردگی فونتانا   (509 بار دانلود)
جزوه درس رنگ و پوشش های تبدیلی   (681 بار دانلود)
جزوه سینتیک   (16104 بار دانلود)
جزوه درس خزش   (510 بار دانلود)
فصل ششم کتاب مهندسی خوردگی-فونتانا   (838 بار دانلود)
جزوه تکمیلی درس خوردگی   (741 بار دانلود)
فصل اول و دوم کتاب مهندسی خوردگی- فونتانا   (603 بار دانلود)
خلاصه کتاب عملیات حرارتی فولادها- دکتر گلعذار   (826 بار دانلود)
فصل سوم کتاب مهندسی خوردگی فونتانا   (678 بار دانلود)
سوال عملیات حرارتی   (1070 بار دانلود)
fundamentals-of-reaction-engineering   (474 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
آزمایشگاه عملیات حرارتی   (40 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد
تکنولوژی و علم ساخت لایه های نازک نانومتری   (66 بار دانلود)
رشته : مهندسی نانومواد
آزمایشگاه عملیات حرارتی   (40 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد
بازدارنده های خوردگی   (474 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : خوردگی و حفاظت از مواد
اصول عملیات حرارتی   (496 بار دانلود)
رشته : مهندسی ساخت , گرایش : مهندسی ساخت
رنگ و پوشش های تبدیلی   (491 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : خوردگی و حفاظت از مواد
پدیده های انتقال پیشرفته   (413 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : ریخته گری
آزمایشگاه حفاظت   (454 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : خوردگی و حفاظت از مواد
خوردگی مواد غیرفلزی   (531 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مهندسی مواد
خوردگی و اکسیداسیون   (572 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد
عملیات حرارتی   (576 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد
خزش   (748 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : شناسایی و انتخاب مواد
سینتیک پیشرفته مواد   (938 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : خوردگی و حفاظت از مواد
آزمایشگاه متالوگرافی مواد   (512 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
m.azadi@semnan.ac.ir
0982331532374

فرم تماس